ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯТА НА БИЗНЕС КОНСУЛТАНТСКАТА ДЕЙНОСТ

Основни направления в организацията на бизнес консултантската дейност:

Изясняване същността, класификацията на бизнес консултантската дейност и нейното място сред останалите професионални услуги по икономика и управление.

 •  Професионална компетенция на консултанта, основните принципи за ефективен обмен на информация между субектите в консултантския процес и запознаване с етични въпроси, които следва да се съблюдават при организацията на бизнес консултантската дейност.
 • Извеждане на системата от дейности, включени в консултантския процес и изучаване на връзките и зависимостите между отделните етапи на процеса на консултиране.
 • Изясняване на ключовите фактори от вътрешната и външната среда на консултантската дейност.
 • Разкриване на механизма, чрез който функционира консултантския процес, включително: съществуващите модели и подходи за организация на бизнес консултантската дейност и адекватните методи, отнасящи се към тях; организация на промоцията на консултантската дейност; организация на плащането на консултантските услуги и др.
 • Организацията на консултантската дейност е непосредствено свързана с управлението на консултантския процес. Ефективното управление на бизнес консултантската дейност е в непосредствена зависимост и от развитието на съвременните информационни системи, обвързващи в единство отделните етапи на консултантския процес.

Консултантски услуги, обединени в 8 групи:

 • Общо управление
 • Администриране
 • Финансово управление
 • Управление на кадрите
 • Маркетинг
 • Производство
 • Информационни технологии
 • Специализирани услуги

Консултирането по общо управление е насочено към цялостното фирмено управление и подпомага разработването на ефективна управленска система в организацията, която е обект на консултиране. Консултантите се занимават с въпроси като: оценка на състоянието на организацията като цяло, анализ на външната среда, определяне на фирмените цели и разработване на стратегии за развитие, прогнозиране, изменение на формата на собственост или състава на собствениците, покупка на имущество, акции или дялове, усъвършенстване на организационната структура и др.