Психология

Използва се психологическо консултиране – при индивидуалното консултиране се набляга на сесии  по :

 • семейни и партньорски конфликти и проблеми

 • трудности при вземане на решение

 • намиране на изход от трудна ситуация

 • решаване на житейски кризи

 • психологически травми

 • намиране на цели и тяхното постигане и изграждане на увереност,социални и комуникативни умения

 • ако трябва да вземете важни решения и се колебаете

 • ако ви е трудно да общувате

 • променяйки мисленето си да променим и живота си

 • проблеми в брака. Развод.
  ДИАГНОСТИКА
  – избор на методи за изследване. Зависи от характера на изследването (констатиращо, експериментално):

 • Единично

 • Групово

Данни за клиента – беседа, интервю, анкета или изучаване на документи

Математично-статистически методи – количествени, качествени

Ретродиагностика – изясняване на факти, особености, значими за цялостното изследване

Личностни особености – проективни и социометрични методи,въпросници,оценъчни скали, диаграми,разговори

En https://medicamentos-ansiedad.com farmacia online podrás comprar pastillas para el estrés, ansiedad, nervios e insomnio y conseguir ese efecto ansiolítico. En este artículo de Farmacia cuál es el mejor medicamento para la ansiedad sin receta.

Личностно образование, условия на социалната среда, живот и дейност на клиента (използвани социометрични, социологически, социално-психологически, педагогически и групови методи)

Подходи в диагностиката – гетеничен, систематичен, комплексен, диференциран, личностен, индивидуален

Принципи в диагностиката – физиолого-психологически, възрастово и полово съотвествие, системност, конкретност и обективност, сравняемост (в група), прогностичност

Фактически принцип – материали (тестове, анкети, рисунки, въпросници, проективни методики)

Математико-статистическа обработка на данните – количествена (логически анализ и синтез, проективни методи)

Обобщение на резултатите, свързани с целта на изследването, с критерии и показатели, с хипотеза на изследването.

Изводи – теоритични умозаключени

ПРИМЕРНИ ТЕМИ ЗА КОНСУЛТАЦИЯ ( ТОВА СА ТЕМИ ПРИ ИНДИВИДУАЛНОТО КОНСУЛТИРАНЕ )

ПСИХОЛОГИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ НА ЛИЦА В НОРМА И СЪС СОЦИАЛНО ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ.

– Подкрепа за всички, семействата ми и техния бизнес.

– Брачно и фамилно консултиране.

– Терапия при раздяла, развод, изневяра.

РЕШАВАНЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ: ( ТЕЗИ ТЕМИ СА ОБЕКТ НА ИНДИВИДУАЛНО КОНСУЛТИРАНЕ.ТЕ НЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ ПРИ СЕМИНАРНИТЕ ОБУЧЕНИЯ )

 1. На житейски проблеми – брак, общуване на работа.

 2. Личностно развитие.

 3. Консултиране в настоящето и бъдещето.

 4. Към изменението на поведението на клиента.

 5. Житейски кризи – развод, раздяла, загуба на близък човек.

 6. Трудности при вземане на решения.

 7. Усещане за неудовлетвореност.

 8. При професионална реализация.

 9. Усъвършенстване на модели за по-ефективно общуване и взаимоотношения с другите.

 10. Повишаване на самооценката.