БИЗНЕС КОНСУЛТИРАНЕ

Бизнес консултирането насочва вниманието към икономически и бизнес въпроси и се явява основна и съставна част на управленското консултиране.

Организацията на бизнес консултантската дейност е свързана с установяване на структурата и основните елементи на бизнес консултирането във времеви и пространствен аспект, в т.ч. класификация на консултантската дейност, организационни етапи на консултантския процес и извеждане на механизма, чрез който функционира. Централно място в организацията на бизнес консултантската дейност намира системата от взаимоотношения между участниците в консултантския процес, тяхната компетентност и мотивация за постигане на поставените цели.

Консултантската дейност като професия, етични норми, които се съблюдават в процеса на консултиране, неговата организация. Обект на изучаване е бизнес консултантската дейност и процесът на нейното протичане. Предмет на изучаване са не самите икономически процеси, а подходите и методите за внедряване на икономическите знания.

Всеки бизнес е система. Тази система функционира във външна за нея среда. Бизнес системата има множество елементи, които си взаимодействат по между си, а системата като цяло и част от нейните елементи си взаимодействат с външната среда. Чрез всички тези взаимодействия бизнес системата успява да реализира целите, които бизнеса в лицето на собствениците си поставят.

Основните двигатели на бизнес системата са собствениците и мениджърските екипи. Те определят целите на бизнеса и избират най-подходящата бизнес система (модел), чрез която да осъществят целите си.

Подготовка на бизнес планове

Ако имате нужда от дефиниция и формулировка на Вашите бизнес цели, как бихте могли да постигнете тези цели, каква е ситуацията на пазара и т.н. Ние ще Ви бъдем полезни с изработката и професионалното разписване на бизнес план за Вашата стартираща компания или нова инициатива като съберем и обобщим необходимата информация по нужния начин и в подходящия формат.

Бизнес анализи

За да бъдете успешни, когато стартирате нова инициатива, кампания или проект е необходимо да бъдат съобразени и отработени много подробности. Ние ще Ви бъдем полезни като разработим професионален бизнес анализ. Нека заедно дискутираме и обсъдим, коя от тях най-добре ще обслужи и отговори на Вашите нужди и ситуация.

Бизнес проучване

Ако имате нужда от информация, свързана с Вашия основен бизнес и поле на действие, ние можем да Ви предложим различни методи и подходи, отговарящи на нуждите Ви, за да съберем необходимата информация и да изработим успешен план за развитие и растеж.

Бизнес стратегия

Институционално стратегическо управление е процесът на определяне, оценка и въвеждане в изпълнение на решения, които засягат различни сфери на бизнеса, което дава възможност на една организация да дефинира дългосрочните си цели и прави възможно постигането им. Ние ще Ви бъдем полезни в процеса на формулиране на Вашата стратегия, нейното изпълнение и оценка.

Бизнес процеси

Бизнес процесите заемат все по-важно и по-важно място в една организация. Това е мястото, където става ясно и явно колко ефективна и заедно с това конкурентна е една организация. Съществуват различни помощни инструменти и методологии, които могат да помогнат за ре-дизайна и оптимизацията на Вашата работна верига. Могат да бъдат направени стрес-тестове, да бъдат проиграни различни сценарии, за да може да бъдат открити местата, където тази верига бива натоварена и неефективна и съответно да се намери възможност за оптимизация и подобрение на Вашите операции.

Човешки ресурси

Работейки в тясно сътрудничество с нашите партньори специалисти, които разполагат с дълъг списък от успешни проекти и инициативи в областта на човешките ресурси, ние ще Ви бъдем полезни в сферата на управлението на човешкия капитал – дефиниция на Вашата политика в областта, организиране на тренинги и обучения с цел подобряване на Вашия административен и оперативен капацитет, проверка на възможностите и продуктивността на Вашите служители и др.

Силно сме ангажирани да предоставяме на нашите клиенти най-добрите финансови и правни съвети, за да може тяхната дейност да се развива успешно. Обучението на персонала е инвестиция за развитие на бизнеса, която не е просто
необходима, а е задължителна в тази изключително динамична и бързо променяща се бизнес среда.

Стратегия и възможности за навлизане на пазара

Ако имате желание да влезете на пазара, ние можем да Ви бъдем полезни в областта на пазарните анализи, съществуващи пречки и препятствия, конкуренция, възможни канали за дистрибуция и подходи, намиране на правилния партньор, кредитен рейтинг на потенциални компании, с които желаете да работите и др.

Силата на човешкия капитал

Ако искате да подобрите своето конкурентно предимство на пазара, научете как да създадете ефективен и компетентен екип от подходящите хора. Ние постоянно се стремим да откриваме скрития потенциал в нашите клиенти, да разберем движещата сила на техния бъдещ успех и да подкрепим създаването на нови конкурентни предимства.

Разработваме както цялостни консултантски проекти, дефиниращи стратегията за развитие на компаниите, с които работим, така и оперативни проекти в следните области:

  • маркетингови инструменти и модели
  • търговска политика, план за търговската дейност, полагане на цели, търговски активности
  • управление на качеството на взаимоотношенията с клиенти
  • разработване на организационни структури
  • въвеждане на методики и процеси в управлението на човешките ресурси
  • изграждане на успешни мениджмънт компетенции и умения в членовете на управленския екип на компанията

Нашата цел е съвместната ни работа да помогне на компаниите да постигнат устойчиво подобряване на резултатите си. Обученията за мениджъри и търговските семинари, които провеждаме са практически насочени към повишаване на знанията, уменията и мотивацията на участниците в тях. От консултантските ни проекти и обучения за мениджъри и търговци клиентите ни получават повече отколкото очакват!