Методи за изследване на вниманието и мисленето

ВНИМАНИЕ

Основните задачи при изследване на вниманието могат да се сведат до следните видове:

 • психическа природа на вниманието
 • качество на вниманието
 • индивидуални различия между хората, характеристиките на вниманието
 • фактори, определящи проявата на различни качества на вниманието в различни условия на живот и дейност на хората.
 • при изпълняване на една или друга дейност на личността

При изследване на разпределнието на вниманието на изследваното лице се предлага да се изпълняват поотделно и едновременно две задачи. Избират се задачи,допускащи числено изразяване и степен на тяхното успешно изпълнение.
Обемът на внимание се определя в зависимост от количествата обекти, които човек може да възприеме едновременно в дадения момент.
Принципният подход във всеки случай се състои в това изследваното лице да реши определени експериментални задачи, да отчита бързината, количеството, точността, качеството и ефективността на изпълняваната дейност.
Експерименталните задачи трябва да са близо до дейността,която изследваният човек реално упражнява в живота.

МИСЛЕНЕ
Метод на изключване на излишни думи, фигури, предмети.

 • анализират се, сравняват се, разграничават се и се отделят съществените сходства и разлики между близки обекти и думи, предмети, цветове, фигури, животни.

МЕТОД
Нужно е мислено да се анализират и едновременно синтезират обекти и с помощта на сравнението да се установят сходствата и различията между тях, да се обобщят, абстрахирайки се от второстепенни признаци, да се класифицират и систематизират обектите по един или друг съществен признак, да се намира знак, принцип и закономерност, лежащи в основата на решението на задачата.

Метод за изследване качеството на мислене

 • метод за бързина и точност на качеството на мисленето
 • метод за гъвкавост (подвижност) на мисленето
 • метод за съобразителност
 • метод за изследване на видовете мислене
 • метод за изследване на практическото мислене
 • метод за изследване на теоритическото мислене
 • метод на определенията – съставя се списък на думите,изразяващи различни понятия и изискващи изследваното лице да бъде определение какви понятия с какви думи са обозначени
 • метод на сравняване между две и повече понятия
 • метод на изследване на евристичното мислене
 • задачи с пространствени отношения между обектите

Повечето методи за изучаване на мисленето,определяно като процес на решаване на задачи се използват изясняване на условията, които способстват или пречат за бързото намиране на правилното решение на задачите от изследваните хора, на основание на което се дава оценка на характера и съдържанието на умствената дейност.