Методи за изследване на интелекта

Определението за интелект може да се сведе до три вида:

 • способност за обучаване
 • способност за абстрактно мислене
 • способност за адаптиран

Интелектът представлява система от интелектуалните свойства на личността,обезпечаваща лекота и продуктивност при усвояването на знания.
Амтхауер създава и включва в своята методика 9 субекта за изучаване аспектите на интелекта:

 • логически подбор – насочен е към изследване на индуктивното мислене
 • установяване на общи черти – за изследване на способността за абстрахиране
 • определяне
 • тест за класификация за изследване на способностите за разсъждаване
 • задачи-изчисления за изучаване на аритметичните способности
 • тест за определяне рода на числата
 • тест “избор на фигури” за пространствено изобразяване
 • тест-задачи с кубчета
 • тест-задачи за проверка на способността за съсредоточаване и за съхраняване на усвоеното в паметта

При разглеждане на проблема за методите на изследването на интелекта трябва да се има предвид,че в изследователската практика се използват както индивидуални,така и групови изследвания.
Разликата между груповите и индивидуални методи е в това,че при груповите,отделните задачи се разполагат във всеки тест. Задачите от всеки тип се предоставят на изследваните лица с нарастваща трудност в решаването на задачите. За ранните възрастови нива тестовете изискват зрителна проява… координация и способности да се разбира инструкцията как да се разместват кубчетата,да се подбират геометричните фигури,способности да се различават предмети с форма на картина,модели.
За високите нива се използват тестове с вербално съдържание-речникови тестове за установяване на аналогия,за завършване на изречения,за определяне на абстрактни понятия,за интерпретация на поговорки.Тестът за интелигентност се възприема като символ на интелекта на хората и се използва като показател на нивото му.

Има две причини за относителна стабилност на теста за интелигентност:

 • Стабилност на обкръжаващата среда. В много случаи децата остават в едно и също семейство.
 • Умения и навици, получени в ранните етапи на развитие не само се запазват, но и служат като предпоставка за следващо обучение.

Успешното разрешаване на проблема за същността на интелекта и неговото изследване би довело до прогрес в развитието на редица науки за човека и би имало неоценима практическа стойност за изследваното лице.