Методи за социометрично изследване

Социометрия – измерване на междуличностните отношения в група.
Задача на изследването – диагностика на междуличностните и междугрупови отношения с цел тяхното изучаване, изменение, подобряване и усъвършенстване.
Организация на изследването – включва три етапа:
Първи етап – осъществява се изясняване на обекта на изследване, събират се и се обобщават качествените данни за групата-състав,професия,образование,възраст,пол и т.н.
Втори етап – осъществява се на основата на формулиран проблем и особености на обекта на изследването. Осъществява се първи контакт с групата, а изследователят следва да положи усилия, за да предизвика интерес у хората към изследването, да внуши доверие към себе си у тях.
Трети етап – съставя се списък на членовете на групата, при това всеки член има шифър.

Разработва се анкета. По време на изследването трябва да се съблюдават някои методически изисквания:

  • Изследваният проблем трябва да бъде актуален за цялата група.
  • Критериите следва да бъдат конкретни и значими за групата, ясни и недопускащи двумислено тълкуване.
  • Групата да включва не повече от 26 човека, за да могат членовете да се запознаят и да общуват помежду си.

След завършване на изследването се осъществява количествена и качествена обработка на данните. Съставя се социограма и се определя социометричния статус на изследваните хора. Основното достойнство на социограмата е това, че тя бързо и точно позволява да се установи степента на влияние и да се запознаем с положението на всеки член на групата в системата на личните взаимоотношения в групата.

Социометричният метод позволява точно графично да се отразят отношенията в групата и да се установи състава за микрогрупи, да се отрази авторитетността и изолираността на отделните членове на групата.
За разкриване мотивацията за избора на партньор се използва метод, разработен от руския психолог. А.Петровский. Този метод служи за разкриване на мотивационното ядро на избора и е предназначен за диагностика на личността и групата. Във въпросника се включва списък на ред личностни качества, от които трябва да се изберат най-характерните за дадения човек. Личностните качества се разделят на 4 групи:                                                                                                                          

  • Мирогледни качества
  • Отношение към труда и задълженията                                                                        
  • Комуникативни и нравствени качества
  • Качества на личността

При обработка на данните се прави ранна социограма на всеки член. Получените най-високи коефициенти позволяват да се установи мотивационното ядро на избора. Може да се измери и как груповите норми и ценности влияят на междуличностните предпочитания за един или друг член на групата. Социометричните изследвания, провеждани в различни производствени, учебни и други социални групи могат да дадат ценен материал за разработване на необходими програми за социално развитие и усъвършенстване на социалните отношения в учебни, трудови, битови и други контактни групи хора.